REGULAMIN

XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie


     Regulamin Olimpiady /w formacie pdf/ - pobierz >>


REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE


I. Informacje wstępne

 1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

 2. Celem Olimpiady jest:

  • przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  • odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;
  • wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii.
  • zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  • współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 3. Organizatorami XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:

  • Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
  • Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  • Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  • Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

 4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w klasztorze Ojców Franciszkanów,
  ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel. 514 050 353.

 5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

  • konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);
  • konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i klas trzecich gimnazjalnych;
  • konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.

 7. Uczestnicy zobowiązani są do:

  • przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
  • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie » zwłaszcza o nieprzewidzianych wypadkach.

 8. Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy.

 9. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

 1. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat:
  „Św. Maksymilian służy Matce Bożej i Polsce”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe” (tekst - patrz punkt 12).

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • etap szkolny » we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z wymienionych w regulaminie grup wiekowych (maksymalnie 6 prac z jednej szkoły).
  • etap ogólnopolski » nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace (ponad sześć) nie będą oceniane.

 3. Praca powinna być wykonana:

  • samodzielnie;
  • na temat (poruszony w tekście z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”);
  • w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę);
  • w jednej z wymienionych poniżej technik, w danej kategorii wiekowej.

 4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III szkoły podstawowej;
  • klasy IV-V szkoły podstawowej.

 5. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

  • klasy 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele;
  • klasy IV-V: farby plakatowe, mieszana, pastele olejne, węgiel.

 6. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłane prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:

  „XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”

 7. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich związanych z powyższą Olimpiadą.

 8. Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu

 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 listopada 2018 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 10. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane według wzoru zawartego w punkcie 12. Regulaminu (tabelkę wypełniamy drukowanymi literami).

 11. Nauczyciel przygotowujący dostarcza wraz z pracami podpisaną przez siebie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych według wzoru zwartego w punkcie 14. Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych poszczególnych uczniów podpisaną przez ich obojga rodziców/opiekunów prawnych według wzoru zwartego w punkcie 15. Regulaminu. Praca bez załączonych wymaganych w Regulaminie zgód z odpowiednimi podpisami nie będzie brana pod uwagę i będzie zwracana.

 12. Fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”:

  „Był już rok 1910 i różne znaki zapowiadały zbliżającą się wojnę. Pewnego dnia chłopcy poszli do katedry lwowskiej na nabożeństwo.
  Mundek [...] ukląkł przed obrazem Najświętszej Panny Łaskawej i pogrążył się w modlitwie. [...]
  » W jaki sposób można służyć Matce Bożej i Polsce, kiedy Ojczyzna jest w niewoli? Trzeba jej służyć orężnie. Kiedyś marzył o tym, aby zostać kapłanem, wyrywał się po prostu do kapłaństwa, ale teraz nachodziły go myśli, żeby zostać inżynierem, wynalazcą. Swoje zdolności odda Polsce, aby ją prędzej wyzwolić.
  Zbliżał się koniec roku szkolnego.
  » Franuś, co będziemy robić? » zagadnął jednego dnia brata. - Rodzice chcieli, żebyś był księdzem. Ja też dawniej chciałem.
  » A teraz nie chcesz? » spytał Franek.
  » Chyba nie. Może będzie wojna... pójdziemy się bić za Polskę » rzekł Mundek. [...]
  » Mundziu, jak ty, to i ja. Pójdziemy do ojca prowincjała powiedzieć mu, że wracamy do domu. [...]
  Nagle przybiegł zadyszany brat furtian.
  » Chłopcy, matka do was przyjechała. Czeka przy furcie. [...]
  Pani Maria stanęła przed nimi [...] i rzekła:
  » No, chłopcy, przyjechałam się z wami pożegnać. Teraz już jesteście prawie dorośli i na dobrej drodze. W klasztorze się wami zaopiekują, a ja wstępuję do zakonu. Tak postanowiliśmy z ojcem. Józio też ze mną przyjechał. Ojcowie zgodzili się go przyjąć. Będzie was trzech. Niech was Matka Boża strzeże i prowadzi.
  [...]W tej chwili zawołali ich do ojca prowincjała.
  » No i cóż, chłopcy? » spytał.
  » Prosimy o przyjęcie do nowicjatu » odpowiedzieli obaj śmiało ”.

 13. Wzór tabelki z danymi ucznia do umieszczenia na odwrocie pracy (* WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):


 14. Wzór zgody na przetwarzanie danych nauczyciela przygotowującego ( Załącznik nr 1).

 15. Wzór zgody na przetwarzanie danych ucznia i jego rodziców ( Załącznik nr 2).


 • III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i gimnazjalnych (klasy III) jest organizowany w trzech etapach:

   • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
   • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
   • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2018 roku. Maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia powinno przyjść potwierdzenie zapisania do konkursu. W razie jego braku zgłaszający nauczyciel ma obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady.

  4. Komisje sprawdzające powołują:

   • dla etapu I (szkolnego) - dyrektorzy szkół;
   • dla etapu II (diecezjalnego) - przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
   • etap III (finał ogólnopolski) - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

   • etap I (szkolny) » o. Władysław Kluz „47 lat życia”.
   • etap II (diecezjalny) » o. Władysław Kluz „47 lat życia”; Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 14 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
   • etap III (finał ogólnopolski) » o. Władysław Kluz „47 lat życia” oraz Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 28 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

  6. Książkę o. Władysława Kluza „47 lat życia” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc na adres:

   Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
   ul. o. Kolbego 5
   96-515 Teresin;
   e-mail: kontakt@niepokalanow.pl;
   tel. 46 86 421 71 lub 660 057 410, poniedziałek-piątek 800 - 1500;
   zamówienia przez internet: www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

  7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

   • etap I (szkolny) - 4 grudnia 2018 roku;
   • etap II (diecezjalny) » 28 lutego 2019 roku;
   • etap III (finał ogólnopolski) » 3 kwietnia 2019 roku.

  8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.

  9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

   • na etap I » przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 30 listopada 2018 roku;
   • na etap II » przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 22 lutego 2019 roku.

  10. W razie nie otrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 1 grudnia 2018 r.

  11. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

   „XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
   ul. Kazimierzowska 128
   08-110 Siedlce”.
   lub skan protokołu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

  12. Wraz z protokołem należy przesłać podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru zwartego w punkcie III, 22. Regulaminu. Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.

  13. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.

  14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2019 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu » ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.

  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.

  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.

  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  20. Wzór zgody na przetwarzanie danych nauczyciela przygotowującego ( Załącznik nr 3).

  21. Wzór zgody na przetwarzanie danych ucznia i jego rodziców ( Załącznik nr 4).

  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  1. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

   • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
   • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
   • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2018 roku. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

  4. Komisje sprawdzające powołują:

   • dla etapu I (szkolnego) - dyrektorzy szkół;
   • dla etapu II (diecezjalnego) » przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
   • etap III (finał ogólnopolski) - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

   • etap I (szkolny) » o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-32).
   • etap II (diecezjalny) » o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-50); Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 14 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
   • etap III (finał ogólnopolski) » o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-62); Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 28 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

  6. Książkę o. Paulina Sotowskiego „Opowieść o św. Maksymilianie” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc na adres:

   Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
   ul. o. Kolbego 5
   96-515 Teresin

   e-mail: kontakt@niepokalanow.pl;
   tel. 46 86 421 71 lub 660 057 410, poniedziałek-piątek 800 - 1500;
   zamówienia przez internet: www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

  7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

   • etap I (szkolny) » 4 grudnia 2018 roku;
   • etap II (diecezjalny) » 28 lutego 2019 roku;
   • etap III (finał ogólnopolski) » 4 kwietnia 2019 roku.

  8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.

  9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

   • na etap I » przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 30 listopada 2018 roku;
   • na etap II » przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 22 lutego 2019 roku.

  10. W razie nie otrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 1 grudnia 2018 r.

  11. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

   „XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
   ul. Kazimierzowska 128
   08-110 Siedlce”
   lub skan protokołu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

  12. Wraz z protokołem należy przesłać podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów lub uczniów pełnoletnich zgodę dla tych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego, dotyczącą przetwarzania danych osobowych według wzoru zwartego w punkcie IV, 22 lub 23 Regulaminu. Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych lub ich samych (gdy są pełnoletni) nie będzie posiadał, nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.

  13. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.

  14. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

  15. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2019 roku na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu » ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.

  16. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.

  17. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.

  18. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

  19. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

  20. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  21. Wzór zgody na przetwarzanie danych nauczyciela przygotowującego ( Załącznik nr 5).

  22. Wzór zgody na przetwarzanie danych ucznia i jego rodziców ( Załącznik nr 6).

  23. Wzór zgody na przetwarzanie danych ucznia pełnoletniego ( Załącznik nr 7).

     Patroni medialni Olimpiady


  Od dnia 1-09-2013r. stronę odwiedziło: 250969 gości. Dzisiaj (2019-06-21) stronę odwiedziło: 4 gości.