• Regulamin

  XV OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY
  WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

  Pełna wersja regulaminu w pliku pdf      pobierz

  I. Informacje wstępne

  1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
  2. Celem Olimpiady jest:
  – przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  – odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych postaw na wzór Świętego;
  – wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii;
  – zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  – współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  3. Organizatorami XV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:
  – Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
  – Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  – Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  – Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.
  4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel.: 514 050 353.
  5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
  – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do:
  – przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
  – informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nieprzewidzianych wypadkach.
  8. Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy lub zaświadczenia.
  9. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

  II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)

  1. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: „Ojciec Maksymilian w Japonii”, ilustrując poniższy fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”, mówiący o jednym ze spotkań o. Maksymiliana z japońskimi dziećmi:

     ”Na dziedzińcu otoczyła go [o. Maksymiliana] gromadka dzieci japońskich. Ciemne skośne oczka patrzyły na niego ufnie, buzie się śmiały. Jedno złapało go za rękę, drugie za pasek przy habicie i prowadziły go do domu. Chciały mu pokazać ważną rzecz. Oto sprowadziły dziewczynę, bo wczoraj piec w kuchni dymił. Dziewczyna przyszła z wachlarzem i rozpałką. Brat kucharz teraz wie, jak się w Japonii rozpala ogień. Śmiał się uradowany.
     – Nie ma to jak dzieci, proszę ojca gwardiana. Dzieci są tu naszymi przyjaciółmi – mówił trochę wzruszony.
     Ojciec Maksymilian pochylił się do malców z uśmiechem i wyciągnął z kieszeni medaliki. To była radość. Kilkoro umiało się już przeżegnać. Wiedziały, że Niepokalana to jest ich Mama Niebieska. Z powagą całowały medalik i kładły sobie na szyję. Potem pierzchnęły jak stado wróbli, żeby jutro znowu przyjść i posłuchać o niebie.”

  2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  – etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
  – etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
  3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  – klasy 0-III szkoły podstawowej;
  – klasy IV-V szkoły podstawowej.
  4.  Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
  – klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
  – klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
  5.  Praca powinna być wykonana: – samodzielnie;
  – na temat (patrz pkt II.1 Regulaminu);
  – w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
  – w jednej z technik określonych w pkt. II. 4 Regulaminu.
  6. Na odwrocie każdej pracy zakwalifikowanej do etapu ogólnopolskiego należy przykleić wypełnioną kartę zawierającą dane ucznia, nauczyciela, określenie techniki, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela. Wzór karty stanowi Załącznik 1 (dla klas 0-III) oraz Załącznik 2 (dla klas IV-V) Regulaminu. Praca bez podpisanych na ww. karcie zgód zostanie odrzucona.
  7. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:
  „XV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”.
  Pracę można ewentualnie odebrać w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady za potwierdzeniem odbioru w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu plastycznego. Nieodebranie pracy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej fizyczne usunięcie.
  8. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.
  9. Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
  10. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  11.W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny)  przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny)  przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi;
  etap III (finał ogólnopolski)  przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – o. Władysław Kluz OCD, ”47 lat życia ”.
  – etap II (diecezjalny) – o. Władysław Kluz OCD, ”47 lat życia ”; Ewangelia według św. Marka: rozdziały od 1 do 9 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – o. Władysław Kluz OCD, ”47 lat życia ”; Ewangelia według św. Marka, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 3 grudnia 2020 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 4 marca 2021 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski, pisemny) – 14 kwietnia 2021 roku.
  – etap III (finał ogólnopolski, ustny) – 21 kwietnia 2021 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjZ etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  – etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  – finału komisje diecezjalne postępują według otrzymanych instrukcji.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 1 grudnia 2020 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 1 marca 2021 roku.
  – na etap III – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 9 kwietnia 2021 roku.
  9. W razie nie otrzymania przez przewodniczących komisji szkolnych dokumentów potrzebnych
  – do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 2 grudnia 2020 roku;
  – do przeprowadzenia etapu II, ma on obowiązek skontaktowania się z komisjami diecezjalnymi najpóźniej do 3 marca 2021 roku;
  – do przeprowadzenia etapu III, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 12 kwietnia 2021 roku.
  10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zawiera Załącznik 4.
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.
  13. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14. Informacje o ośrodkach diecezjalnych, które będą koordynować przebieg II etapu zostaną przekazane do 5 lutego 2021 r. na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi dziesięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi pisemnego etapu III.
  Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje uczniom, którzy wezmą udział w finale ustnym. Jeżeli epidemia uniemożliwi przeprowadzenie etapu ustnego XV Olimpiadę kończy etap III pisemny i wszyscy uczestnicy otrzymują tytuł finalisty, a dziesięciu najlepszych uczniów otrzymuje nagrody.
  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  1. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi;
  etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – o. Albert Wojtczak OFMConv ”Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”.
  – etap II (diecezjalny) – o. Albert Wojtczak OFMConv ”Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”; Ewangelia według św. Marka: rozdziały od 1 do 9 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – o. Albert Wojtczak OFMConv ”Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”; Ewangelia według św. Marka, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 3 grudnia 2020 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 4 marca 2021 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski pisemny) – 15 kwietnia 2021 roku.
  – etap III (finał ogólnopolski, ustny) – 22 kwietnia 2021 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  - etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  - finału komisje diecezjalne postępują według otrzymanych instrukcji.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 1 grudnia 2020 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 1 marca 2021 roku;
  – na etap III – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 9 kwietnia 2021 roku.
  9. W razie nie otrzymania przez przewodniczącego komisji szkolnej dokumentów potrzebnych
  – do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 2 grudnia 2020 roku;
  – do przeprowadzenia etapu II, ma on obowiązek skontaktowania się z właściwą komisją diecezjalną najpóźniej do 3 marca 2021 roku;
  – do przeprowadzenia etapu III, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady w Siedlcach najpóźniej do 12 kwietnia 2021 roku.
  10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (wzór tej zgody zawiera Załącznik 4). W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 5). Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.
  13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14.  Informacje o ośrodkach diecezjalnych, które będą koordynować przebieg II etapu zostaną przekazane do 5 lutego 2021 r. na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi dziesięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi pisemnego etapu III.
  Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje uczniom, którzy wezmą udział w finale ustnym. Jeżeli epidemia uniemożliwi przeprowadzenie etapu ustnego XV Olimpiadę kończy etap III pisemny i wszyscy uczestnicy otrzymują tytuł finalisty, a dziesięciu najlepszych uczniów otrzymuje nagrody.
  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.