Dane szkoły

Wpisz typ szkoły (podstawowa , gimnazjum lub ponadgimnazjalna:
Pełna nazwa szkoły :
Miejscowość :
Ulica :
/Jesli nie ma wstaw myslnik/

Numer :
Kod pocztowy :
Poczta :
Numer telefonu z kierunkowym :
 
Diecezja :

Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko :
Adres e-mail :
Numer kontaktowy :

Zgoda na przetwarzanie danych

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci:
imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i adresu szkoły
przez Prowincję Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1 w celu:

1. Organizacji uczestnictwa uczniów w XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie (w szczególności: zgłoszenia uczniów do etapu ogólnopolskiego Olimpiady, kontaktu ze strony Komitetu Głównego, publikowania imienia, nazwiska, klasy, szkoły na stronie internetowej www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl, w publikacjach wydawnictw franciszkańskich związanych z powyższą Olimpiadą, jak również przekazywanie tych danych organizatorom w celu przeprowadzenia kolejnych etapów Olimpiady)?

Wyrażam zgodę

Brak zgody oznacza rezygnację z uczestnictwa w Olimpiadzie)

2. Wysyłki materiałów informacyjnych związanych Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadą Wiedzy o św. Maksymilianie (w szczególności: zaproszeń na kolejne edycje, itp.)?

TAKNIE
   
   
Sprawdź dane zanim wyślesz
   Informacje dotyczące danych osobowych

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres szkoły.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) (dalej: PZBMK) z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 1, 00-225 Warszawa, będąca kościelną osobą prawną, NIP 526 10 31 806, REGON 040014005. Siedziba inspektora danych osobowych mieści się w siedzibie administratora. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PZBMK służy następujący adres email: iodo@prowincja.org

W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

Dane nauczycieli zgłaszających uczniów do udziału w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie mogą być wykorzystywane w następujących celach:
1. Organizacji uczestnictwa Twoich uczniów w XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie (w szczególności: zgłoszenia uczniów do etapu ogólnopolskiego Olimpiady, kontaktu ze strony Komitetu Głównego, publikowania imienia, nazwiska, klasy, szkoły na stronie internetowej www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl, w publikacjach wydawnictw franciszkańskich związanych z powyższą Olimpiadą oraz wystawie nagrodzonych prac);
2. Wysyłki materiałów informacyjnych związanych z Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadą Wiedzy o św. Maksymilianie, tym którzy zadeklarowali chęć otrzymywania materiałów informacyjnych (w szczególności: zaproszeń na kolejne edycje). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda jak również prawnie uzasadniony interes realizowany przez PZBMK w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z bezpieczeństwem prawnym PZBMK tj. do czasu przedawnienia zgodnie z prawem cywilnym Twoich ewentualnych roszczeń względem PZBMK (6 lat od wykorzystania danych zgodnie z powyższymi celami).

Komu udostępniamy dane?

W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz PZBMK, Państwa dane osobowe mogą być powierzane do celów o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być powierzane twoje dane osobowe to: Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie; Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie; Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku; Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie, podmioty nadzorujące PZBMK, drukarnie, operatorzy pocztowi, kurierzy, audytorzy. PZBMK nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być wszystkie podmioty, które uzyskają te dane ze strony www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl lub w publikacji wydawnictw franciszkańskich związanych z powyższą Olimpiadą oraz wystawy nagrodzonych prac.

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem przez PZBMK Państwa danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych;

  • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez PZBMK;

  • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie;

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • przeniesienia danych osobowych;

  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem w formie elektronicznej otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w publikacjach prasowych przez PZBMK w celach informacyjnych i sprawozdawczych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.