Home
 • Regulamin

  XIV OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY
  WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

  Pełna wersja regulaminu w pliku pdf      pobierz

  I. Informacje wstępne

  1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
  2. Celem Olimpiady jest:
  – przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  – odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;
  – wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii;
  – zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  – współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  3. Organizatorami XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:
  – Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
  – Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  – Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  – Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.
  4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel.: 514 050 353.
  5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
  – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do:
  – przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
  – informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nieprzewidzianych wypadkach.
  8. Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy.
  9. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

  II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)

  1. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: „Wielki Tydzień brata Maksymiliana”, ilustrując poniższy fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”, mówiący o Wielkim Tygodniu, który św. Maksymilian przeżywał w Rzymie w 1913 roku:

     ”Nadeszła wiosna. Na ulicach Rzymu pojawiły się kwiaty: złote pióropusze mimozy, żonkile i fiołki. Niebo było lazurowe i słońce przypiekało lepiej niż u nas w lipcu. W bazylice św. Piotra i we wszystkich kościołach odprawiały się wielkotygodniowe nabożeństwa z udziałem kardynałów i biskupów. Klerycy wybrali się do katedry świętego Piotra. Brat Maksymilian stał w tłumie wiernych. Nagle zobaczył, że wszystkie głowy podniosły się w górę – na balkonie stał kardynał w purpurowym płaszczu i błogosławił lud wielkim złotym relikwiarzem, w którym było drzewo Krzyża świętego.
     – Nic nie widzę, pożycz mi okularów – szepnął brat Maksymilian do kolegi, który stał obok. Kardynał skończył błogosławić, wziął w ręce drugą pamiątkę Męki Pańskiej – chustę św. Weroniki – i podniósł wysoko.
     Brat Maksymilian spojrzał. Przed nim widniała twarz Pana Jezusa cudownie odbita na chuście. Skłonił głowę razem z innymi. Tymczasem rozległ się głos dzwonu na znak, że benedykcja skończona”.

  2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  – etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
  – etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
  3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  – klasy 0-III szkoły podstawowej;
  – klasy IV-V szkoły podstawowej.
  4.  Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
  – klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
  – klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
  5.  Praca powinna być wykonana: – samodzielnie;
  – na temat (patrz pkt II.1 Regulaminu);
  – w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
  – w jednej z technik określonych w pkt. II. 4 Regulaminu.
  6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tabelkę z danymi według wzoru zawartego w Załączniku 4 (dla klas 0-III) lub Załączniku 5 (dla klas IV-V) Regulaminu.
  7. Nauczyciel przygotowujący dostarcza wraz z pracami podpisaną przez siebie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych według wzoru zawartego w Załączniku 1 Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych poszczególnych uczniów podpisaną przez ich rodziców/opiekunów prawnych zawartą w Załączniku 2 Regulaminu. Praca bez załączonych wymaganych w Regulaminie zgód zostanie odrzucona.
  8. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:
  „XIV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”.
  Pracę można ewentualnie odebrać w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady za potwierdzeniem odbioru w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu plastycznego. Nieodebranie pracy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej fizyczne usunięcie.
  9. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.
  10. Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
  11. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.

  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny)  przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny)  przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  etap III (finał ogólnopolski)  przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 1. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – Maria Kączkowska ”Ojciec Kolbe” (WOF, wyd. VI lub nowsze).
  – etap II (diecezjalny) – Maria Kączkowska ”Ojciec Kolbe” (WOF, wyd. VI lub nowsze); Ewangelia według św. Jana: rozdziały od 1 do 11 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – Maria Kączkowska ”Ojciec Kolbe” (WOF, wyd. VI lub nowsze); Ewangelia według św. Jana, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 5 grudnia 2019 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 27 lutego 2020 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 25 marca 2020 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2 grudnia 2019 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 21 lutego 2020 roku.
  9. W razie nieotrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 3 grudnia 2019 roku.
  10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zawiera Załącznik 2.
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.
  13. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2020 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie z danej diecezji,którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.
  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  1. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 1. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lekturami w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej” (WOF, wyd. VI).
  – etap II (diecezjalny) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej” (WOF, wyd. VI); Ewangelia według św. Jana: rozdziały od 1 do 11 włącznie, wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej” (WOF, wyd. VI); Ewangelia według św. Jana, wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 5 grudnia 2019 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 27 lutego 2020 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 26 marca 2020 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2 grudnia 2019 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 21 lutego 2020 roku.
  9. W razie nieotrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 3 grudnia 2019 roku.
  10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (wzór tej zgody zawiera Załącznik 2). W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 3). Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.
  13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2020 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.
  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.